ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 11 stycznia 2013 r.

Dz.U.2013.122

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 stycznia 2013 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2)

(Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r.)

Na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:

§1.Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w zakresie:

1)posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2)utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "pojazdami", i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "urządzeniami";

3)spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;

4)zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

§2.1.Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną:

1)w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy;

2)na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

2.W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby:

1)teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

2)miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;

3)miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;

4)teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21);

5)baza magazynowo-transportowa była wyposażona w:

a)miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,

b)pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

c)miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

d)legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

3.Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także:

1)punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,

2)miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów

-o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.

4.Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ust. 1-3.

§3.W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby:

1)w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

2)pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

3)na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

§4.W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby:

1)urządzenia, o których mowa w § 3 pkt 3, były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;

2)pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;

3)pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

4)podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt 3;

5)na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.

§5.1.W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby:

1)konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

2)pojazdy były wyposażone w system:

a)monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz

b)czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów

-umożliwiający weryfikację tych danych;

3)pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

2.Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych.

§6.Podmioty, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały wpis lub złożyły wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21), lub gminne jednostki organizacyjne, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinny dostosować się do wymagań wynikających z rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§7.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Finansowanie projektu

logo FIO

Projekt "Akcja rewelacja śmieci segregacja" współfinansowany ze środków

Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Dane Kontaktowe

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ul Czysta 17/4
31-121 Kraków

(012) 631 57 31

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Aktualności

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przegladarki możesz zmienić.Szczegóły jak tozrobić znajdziesz tutaj Aby dowiedzieć się więcej zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information